Bảo trợ bởi gia đình Baker & gia đình bac Chu.

Sponsored by Baker family and Chu family.

Nhà đang xây
House being built

Nhà xây xong
House completed