Mr Pham Tuan Kiet, age 35,  presently residing at hamlet 5, Thanh Phu village in a family of 4:  he collects recycle bottles for resale; his wife working at home, making brooms (10 per day, 1000 VN dong each); his 2 children going to school.  They do not own any land; living in destitute; having no means to fix up the dilapidated house.

Sponsored by the friends of Le Qui Don High School, class of 1979.

Phạm tuấn Kiệt, 35 tuổi, chưa có số nhà, ở ấp 5 xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, gia đình có 4 người: vợ ở nhà bó chổi thuê (mỗi cây được 1000 VN, một ngày được khoảng 10 cây), 2 con đi học, chồng mua ve chai. Nhà không ruộng đất,rất nghèo, nhà dột nát không tiền cất lại.

Bảo trợ bởi Nhóm bạn Lê Quí Đôn khoá 1979.

Nhà đang xây
House being built

Nhà xây xong
House completed