Ms. Mo Thi Bui’s family (sponsored by Donald Hien Nguyen)

Ms. Mo thi Bui is 28 years old, has 2 small children: one 8 years old and one 5 years old. Her husband had died a long while ago. Her house had collapsed, and her family currently lives in a rented hut. She works as a laborer and has no special skills.

Nhà của chị Bùi Thị Mơ (bảo trợ bởi bạn Donald Hiển  Nguyễn )

Chị Bùi Thị Mơ, 28t, chồng chết, có 2 con. Đưá con lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi .
Hàng ngày chị đi mò tôm cua hay ai mướn gì làm nấy để kiếm sống . Nhà chị đã sập từ lâu chỉ còn lại cái nền . Hiện tại chị và các con sống trong cái chòi vuông mướn của chòm xóm .

Bui Thi Mo

 

Bui Thi Mo

Bui Thi Mo

 

Bui Thi Mo

Bui Thi Mo

Bui Thi Mo