2011 - Rice Distribution - Thanh Phu

2011 - Phát Gạo Tết - Thnh Phú

We have paid these motocycle men to carry the rice for the elderly who could not carry the bag of rice (44 lbs).
Chúng tôi đã mướn những người lái xe honda ôm này để chở dùm gạo cho các cụ già yếu không khiêng nổi gạo (20 ký /44 lbs