2011 - Rice Distribution - Thanh Hai

2011 - Phát Gạo Tết - Thạnh Hải