2011 - Rice Distribution - Tan Thanh Binh

2011 - Phát Gạo Tết - Tân Thanh Bình