2011 - Rice Distribution - Dai Dien

2011 - Phát Gạo Tết - Đi Điền