The family of Ngo Hoang Vo (sponsored by the Duong and Chu Families)
Mr. Ngo Hoang Vo and family, currently resides at 35/2, village #5, Khau Bang province . He’s a fisherman for hire. When the water retreats, he’s often out of work. His roof has been leaking due to the leaves had outlived their age.

Gia đình ông Võ Hoàng Ngô (bảo trợ bởi gia đình Bác Dương và Chu)
Gia đình ông Võ Hoàng Ngô , số nhà 35/2 ấp 5 , Khâu Băng, không ruộng đất. Hiện tại làm nghề đi kéo đáy mướn lúc nứơc kém thì bị thất nghiệp . Nhà dột nát không tiền cất lại.

House’s pictures before being rebuilt(Hình nhà trươ”c khi được xây):

Vo Hoang Ngo

Vo Hoang Ngo

Vo Hoang Ngo

Vo Hoang Ngo

Vo Hoang Ngo

Vo Hoang Ngo

House’s pictures as it is being built (Hình nhà đang được xây):

Vo Hoang Ngo

Vo Hoang Ngo

House completed. Nhà đã xây xong:

Vo Hoang Ngo

Vo Hoang Ngo

Vo Hoang Ngo

Vo Hoang Ngo