Completed: 1/17/2010 
This house has been sponsored by Ms. Trần Thị Ngọc Tuyết
Nhà này được bảo trợ bởi cô Trần Thị Ngọc Tuyết

The family of Mrs. Ba Thi Tran.   Mrs. Tran is 65 years old, currently resides at 51/3 Thanh An village, Binh Thanh province, Thanh Phu region, in Ben Tre county.  Her child has passed awasy.  She lives with her grandchild.    She cuts long stem grass called “lát” to make her living.   People buy these “lat” to make cheap hammock, thus the labor to cut these “lat”  is pretty cheap, too.   If work full time, one can make about 10,000 vn dong (roughly 70 cents in US).  

Her house has been leaking in many places.  She has mended the roof  many times and now the coconut leaves are just so brittle, the pillars are also worn out.  Her house  really needs immediately help. 

Gia đình bà Trần Thị Ba 65 tuổi, Số nhà 51/3 ấp Thạnh An (Cầu Tre), xã Bình Thạnh, huyện  Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.   Con bà đã mất , bà ở chung với cháu ngoại.  Hằng ngày đi cắt lát ở cặp bờ sông để đổi lấy gạo.   Người ta mua những cọng lát này để làm võng, loại võng rẻ tiền mà người dân nghèo mới xài vì nó nằm không được thoải mái như võng bằng vải .  Vì thế tiền công cắt lát cũng rất rẻ.   Nếu làm  nguyên ngày thì kiếm được chừng
10,000 tiền VN  (khoảng  70 cents tiền Mỹ ) .  

Nhà bà đã dột nhiều nơi và đã vá víu nhiều năm, bây giờ lá đã dòn,  cây đã mục hết rất cần để cất lại :

House’s pictures before being rebuilt(Hình nhà trươ”c khi được xây):

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

House’s pictures as it is being built (Hình nhà đang được xây):

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba

House completed. Nhà đã xây xong:

Tran Thi Ba

Tran Thi Ba