Mr. Luong Van Pham, 68 years old, currently resides at 61/3 village #5 in Thanh Phong province. There are 4 people in this household: Mr., Mrs. Pham and two grandchildren. His daughter had died. His son-in-law had abandoned the children. They came and live with him. The other child is in school when we came to take the picture. His house is about to collapse, and he doesn’t seem to be able to rebuild it in any forseable future.

Gia đình ông Phạm Văn Luông (được bảo trợ bơi gia đình Baker):
Ông Phạm Văn Luông 68t, số nhà 61/3 ấp 5 xã Thạnh Phong. Nhà có 4 người, ông bà và hai cháu ngoại. Con gái ông đã chết, con rể ông bỏ đi , hai cháu về ở với ông. Một cháu ở nhà, một cháu đi học chưa về. Nhà sắp sập không tiền cất lại.

House’s pictures before being rebuilt(Hình nhà trươ”c khi được xây):

Pham Van Luong

Pham Van Luong

Pham Van Luong

Pham Van Luong

Pham Van Luong

Pham Van Luong

Pham Van Luong

House’s pictures as it is being built (Hình nhà đang được xây):

Pham Van Luong

Pham Van Luong

Pham Van Luong

House completed. Nhà đã xây xong:

Pham Van Luong

Pham Van Luong