Mrs. Thuy Thi Ho, 44 years old (sponsored by The Chu’s family)
Currently resides at 115/1 An Dinh village, An Nhon province.
She was abandoned by her husband.   She has 3 children.  Her house had collapsed, and she has no money to rebuild.   So she and her children temporary moved back to live with her mother. She labors for a living.

Nhà Bà Hồ Thị Thúy 44t, (bảo trợ bởi Gia Đình Bác Chu)
số nhà 115/1 ấp An Định xã An Nhơn có 3 con, chồng bỏ nhà cũ bị sập không có tiền cất lại phải ở đậu với me, nghề nghiệp làm mướn hằng ngày để nuôi con .  Nhà đang ở không phải là nhà của bà.   Nhà bà đã xập chỉ còn cái nền đất

Ho Thi Thuy

Ho Thi Thuy

Ho Thi Thuy

Ho Thi Thuy

Ho Thi Thuy

Ho Thi Thuy