2010 - Rice Distribution - Thanh Phu

2010 - Phát Gạo Tết - Xã Thạnh Phú

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

 Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu