2010 - Rice Distribution - Hoa Loi

2010 - Phát Gạo Tết - Hòa Lợi

 

Hòa Lợi

Hòa Lợi

Hoa Loi

Hoa Loi

Hòa Lợi

Hòa Lợi

Hòa Lợi

Hòa Lợi

Hòa Lợi

Hòa Lợi

Hòa Lợi

 Hòa Lợi

Hòa Lợi

Hòa Lợi

Hòa Lợi

Hoa Loi

Hòa Lợi

Hòa Lợi

Hòa Lợi

Hòa Lợi

Hòa Lợi