2010 - Rice Distribution - Giao Thanh

2010 - Phát Gạo Tết - Xã Giao Thạnh

Gồm có Bần Giếng, Cồn Hươu, Giồng Bàng, trong Hồ, trên Thủ, có nhiều làng khác nhưng chỉ  đủ phát những chổ này năm nay.

 

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

 Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh