2010 - Rice Distribution - Bang Tra, Mo Cay Bac

2010 - Phát Gạo Tết - Băng Tra (trong  Mõ Cày bắc, làng Nhuận Phú Tân)

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

 Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra

Bang Tra