2009 - Phát tập - Mẫu Giáo Thạnh Phong

Chúng ta đã phát tập cho 50 em nghèo tại trường mẫu giáo Thạnh Phong trong tuần lể 06 tháng 5, 2009. Trường này được gọi bởi dân bản xứ là trường mẫu giáo Bồn Bồn . Mỗi em được 10 cuốn tập, mỗi cuốn 100 trang. Đây là những em sẽ được lên lớp 1 vào mùa thu sắp tới .
Kèm theo đây là lá thơ cảm ơn của hiệu trưởng của trường, xác nhận số phần quà nhận được, và danh sách của 50 em nghèo được cấp bởi hiệu trưởng và xã Thạnh Phong. Phần sau là hình ảnh buổi phát tập tại trường hôm đó .

Các bạn Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia
Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni, the Chu family, Lam Dien, Sim Ti’m, Linda Pham, và Tran Trinh Thy đã tài trợ cho chương trình này .

 

2009 NoteBooks Distribution - Thanh Phu Kindergarten (Bon Bon)

Located in Thanh Phu Province, Thanh Phu District, Ben Tre county

We have distributed notebooks to 50 needy students in Thạnh Phong Kindergarten in the week of May 6th, 2009. Each got 10 notebooks, each notebook is 100 pages. These are the students who will be advancing to first grade in the fall.
Attached are the letter of appreciation from the principal of the school confirming the acceptance of the goods, list of names of 50 students who received the notebooks, and the pictures taken in the school ground as the notebooks were distributed.

Sponsored by Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni, the Chu family, Lam Dien, Sim Ti’m, Linda Pham, and Tran Trinh Thy.

 

Thư cảm tạ – Letter of appreciation from the principal of Thạnh Phong Kindergarten (BonBon)

Danh sách 50 em nhận quà – List of 50 needy students:

Hình ảnh buổi phát tập – Pictures of the distribution: