2009 - Phát tập - Tiểu Học Quới Điền

Chúng ta đã phát tập cho 100 em nghèo tại trường tiểu học Quới Điền trong tuần lể vừa qua, 11 tháng 5, 2009 . Mỗi em được 10 cuốn tập, mỗi cuốn 100 trang.
Kèm theo đây là lá thơ cảm ơn của hiệu trưởng của trường, xác nhận số phần quà nhận được, và danh sách của 100 em nghèo được cấp bởi hiệu trưởng và xã Quới Điền. Phần sau là hình ảnh buổi phát tập tại trường hôm đó .

Các bạn Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni, the Chu family, Lam Dien, Sim Ti’m, Linda Pham, và Tran Trinh Thy đã tài trợ cho chương trình này .

 

2009 - NoteBooks Distribution - Quoi Dien Elementary School

Located in Quoi Dien Province, Thanh Phu District, Ben Tre county

We have distributed notebooks to 100 needy students in Quới Điền elementary in the week of May 11th, 2009. Each got 10 notebooks, each notebook is 100 pages. Attached are the letter of appreciation from the principal of the school confirming the acceptance of the goods, list of names of 100 students who
received the notebooks, and the pictures taken in the school ground as the notebooks were distributed.

Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia
Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni, the Chu family, Lam Dien, Sim Ti’m, Linda Pham, and Tran Trinh Thy sponsored for financing this project.

Thư cảm tạ – Letter of appreciation from the principal of Quới Điền elementary:

 

Danh sách 100 em nhận quà – List of 100 needy students:

 

Hình ảnh buổi phát tập – Pictures of the distribution: