2009 - Phát tập - Trung Học Lê Hoài Đôn

Chúng ta đã phát tập cho 150 em nghèotại trường trung học Lê Hoài Đôn trong tuần lể 06 tháng 5, 2009 . Trường trung học này còn được gọi bởi dân bản xứ là trường trung học phổ thông Cầu Ván hay là Trung Học Thạnh Phú tuy là tại quận Thạnh Phú thì cũng có trường tên Thạnh Phú rồi . Trường Lê Hoài Đôn nằm ngay bến phà Cầu Ván, và là trường trung học cấp 3 (lớp 10 tới 12) duy nhất đủ gần mà các em Xứ Cồn có thể đến được .

Mỗi em được 10 cuốn tập, mỗi cuốn 200 trang. Kèm theo đây là lá thơ cảm ơn của hiệu trưởng của trường, xác nhận số phần quà nhận được, và danh sách của 150 em nghèo được cấp bởi hiệu trưởng và xã Thạnh Phú. Phần sau là hình ảnh buổi phát tập tại trường hôm đó .

Các bạn Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni, the Chu family, Lam Dien, Sim Ti’m, Linda Pham, và Tran Trinh Thy đã tài trợ cho chương trình này .

 

2009 NoteBooks Distributin - Le Hoai Don High School 

Located in Thanh Phu Province, Thanh Phu District, Ben Tre county

We have distributed notebooks to 150 needy students in Le Hoai Don high school in the week of May 6th, 2009. This school is also referred by the local people as Cau Van High School or Thanh Phu High school. Its location is right off the ferry docking station of Cau Van, the only high school level 3 (grade 10th to 12th) within reach for this island village region)

Each got 10 notebooks, each notebook is 200 pages. Attached are the letter of appreciation from the principal of the school confirming the acceptance of the goods, list of names of 150 students who received the notebooks, and the pictures taken in the school ground as the notebooks were distributed.

Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni, the Chu family, Lam Dien, Sim Ti’m, Linda Pham, and Tran Trinh Thy sponsored for financing this project.

 

Thư cảm tạ – Letter of appreciation from the principal of Le Hoai Don High School

 

Danh sách 150 em nhận quà – List of 150 needy students:

 

Hình ảnh buổi phát tập – Pictures of the distribution: