2009 - Phát tập - Trung Học cấp II Hòa Lợi

Chúng ta đã phát tập cho 120 em nghèo tại trường trung học cấp II Hòa Lợi (lớp 6 tới 9) trong tuần lể 11 tháng 5, 2009 . Mỗi em được 10 cuốn tập, mỗi cuốn 100 trang.
Kèm theo đây là lá thơ cảm ơn của hiệu trưởng của trường, xác nhận số phần quà nhận được, và danh sách của 100 em nghèo được cấp bởi hiệu trưởng và xã Hòa Lợi . Phần sau là hình ảnh buổi phát tập tại trường hôm đó .

Các bạn Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni, the Chu family, Lam Dien, Sim Ti’m, Linda Pham, và Tran Trinh Thy đã tài trợ cho chương trình này.

 

2009 - NoteBooks Distribution -Hoa Loi High School

located in Hoa Loi Province, Thanh Phu District, Ben Tre county

We have distributed notebooks to 120 needy students in Hòa Lợi High School in the week of May 11th, 2009. Each got 10 notebooks, each notebook is 100 pages. Attached are the letter of appreciation from the principal of the school
confirming the acceptance of the goods, list of names of 120 students who received the notebooks, and the pictures taken in the school ground as the notebooks were distributed.

Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni, the Chu family, Lam Dien, Sim Ti’m, Linda Pham, and Tran Trinh Thy sponsored for financing this project.

_______________________________________________________

 

 

Thư cảm tạ – Letter of appreciation from the principal of Hòa Lợi High School

 

Danh sách 120 em nhận quà – List of 120 needy students:

 

Hình ảnh buổi phát tập – Pictures of the distribution: