2009 - Phát tập - Tiểu Học Giao Thạnh

Chúng ta đã phát tập cho 120 em học sinh nghèo tại trường tiểu học Giao Thanh trong tuần lể vừa qua, 9 tháng 5, 2009 . Mỗi em được 10 cuốn tập, mỗi cuốn 100 trang.
Kèm theo đây là lá thơ cảm ơn của hiệu trưởng của trường, xác nhận số phần quà nhận được, và danh sách của 120 em nghèo được cấp bởi hiệu trưởng và xã Giao Thanh . Phần sau là hình ảnh buổi phát tập tại trường hôm đó .

Các bạn Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni, the Chu family, Lam Dien, Sim Ti’m, Linda Pham, và Tran Trinh Thy đã tài trợ cho chương trình này.

 

2009 NoteBooks Distribution - Giao Thanh Elementary School

located in Giao Thanh Province, Thanh Phu District, Ben Tre county

We have distributed notebooks to 120 needy students in Giao Thanh elementary in the week of May 9th, 2009. Each got 10 notebooks, each notebook is 100 pages. Attached are the letter of appreciation from the principal of the school
confirming the acceptance of the goods, list of names of 120 students who received the notebooks, and the pictures taken in the school ground as the notebooks were distributed.

Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni, the Chu family, Lam Dien, Sim Ti’m, Linda Pham, and Tran Trinh Thy sponsored for financing this project.

 

Thư cảm tạ – Letter of appreciation from the principal of Giao Thanh elementary

 

Danh sách 120 em nhận quà – List of 120 needy students:

 

Hình ảnh buổi phát tập – Pictures of the distribution: