2010 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Đợt 2, Phần 2

2010 - Food Assistance for the Elderly Project - Second offering, part 2


01.
    Bà Nguyễn Thị Tây 84t, ở ấp Xóm Gò, xã Tân Thạnh Tây, H. Mõ Cày Bắc, sống cùng với một cháu 10t đi học không nhà. ở nhà tình thương hàng ngày nhờ vài gốc dừa trước sân, bán để kiếm sống.

Mrs Nguyen Thi Tay, 84 years old, residing at Xom Go hamlet, Tan Thanh Tay village, Mo Cay Bac. She lives with 10 year old grandson in the house of humanity. She sells coconuts for a living.

 

02. Bà Nguyễn Thị Bi 75t, ở ấp Thạnh Tây, xã Tân Thanh Tây, H.Mõ Cày Bắc; không con, ở đậu nhà cháu nhưng cháu cũng nghèo và bị tâm thần.

Mrs Nguyen Thi Bi, 75 years old, residing at Thanh Tay hamlet, Tan Thanh Tay village, Mo Cay Bac. She has no children and lives with her nephew, who is also very poor and has mental illness.

 

03. Bà Nguyễn Thị Nở 72 t, ở ấp Thạnh Bắc, xã Tân Thanh Tây, H.Mõ Cày Bắc; sống một mình không con cháu, hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Mrs Nguyen Thi No, 72 years old, residing at Thanh Bac hamlet, Tan Thanh Tay village, Mo Cay Bac. She has no children and works as day laborer.

 

04. Bà Phạm Thị Tám 73t, ấp Tân Nhuận Ngoài, xã Tân Phú Tây ,H.Mõ Cày Bắc, sống cùng một người 1 người con trai và 2 cháu, hàng ngày ai thuê gì làm nấy, nhà sập có người cho nhà tình thương đang xây chưa xong.

Mrs Pham Thi Tam, 73 years old, residing at Tan Thuan Ngoai hamlet, Tan Phu Tay village, Mo Cay Bac. She lives with her son and 2 grandchildren and works as a day laborer. Her house is about to collapse and a house of humanity is being built for them by a donor.

 

05. Bà Nguyễn Thị Nhành 84t, ở ấp Tân Nhuận Trong, xã Tân Phú Tây ,H.Mõ Cày Bắc,sống cùng một người con gái bị tâm thần, hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Mrs Nguyen Thi Nhanh, 84 years old, residing at Tan Nhuan Trong hamlet, Tan Phu Tay village, Mo Cay Bac. She lives with her daughter who has mental illnes; She works as day laborer.

 

06. Ông Đặng văn Trọng 68t, ở ấp Tân Lợi, Tân Phú Tây, H. Mõ Cày Bắc, sống 1 mình không con cháu, bị mù, cụt 1 chân, hàng ngày nhờ ở xóm nấu cơm dùm.

Mr Dang Van Trong, 68 years old, residing at Tan Loi hamlet, Tan Phu Tay village, Mo Cay Bac. He has no children, is blind, and has 1 leg amputated.  He depends on neighbors for food.

 

07. Ông Dương Văn Ngôi 76t, ở ấp Thạnh An, xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú; có con ở riêng nhưng rất nghèo, hiện tại ông bà sống một mình, hàng ngày nhờ có cái ao Ông giăng lưới cá bán để kiếm sống.

Mr Duong Van Ngoi, 76 years old, residing at Thanh An hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu. He has a child who lives elsewhere who is also very poor. He and his wife depend on fishing via netting for survival.

 

08. Bà Dương Thị Đời 67t, ấp ThạnhThới, xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú, sống 1 mình ở nhà tình thương xây sắp xong, hàng ngày chiên bánh tiêu nhờ học trò đem ra trường học để bán cho tiệm dùm.

Mrs Duong Thi Doi, 67 years old, residing at Thanh Thoi hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu. She lives alone in the house of humanity; she lives by selling fried dough snacks to students.

 

09. ÔngTrương văn Ba 79t, ở ấp 5, xã thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú, ở đậu nhà cháu, hàng ngày nhờ chùa , cháu ở xóm cho gạo ăn.

Mr Truong Van Ba, 79 years old, residing at hamlet 5, Thanh Phong village, Thanh Phu. He lives with his relative and depends on temple/ neighbors to give food.

 

10. Bà Lê Thị Thành 77t, ở ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú (khâu băng) ở đậu nhà sau của người cháu, hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Mrs Le Thi Thanh, 77 years old, residing at Thanh Hoa hamlet, Thanh Phong village, Thanh Phu. She lives in the back of a relative’s house and works as day laborer.