2010 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Đợt 2, Phần 1

2010 - Food Assistance for the Elderly Project - Second offering, part 1


01. Bà Nguyễn Thị Nhung 75 tuổi ở ấp 6 xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú. Có con ở xa những rất nghèo, hàng ngày chẻ cuổi để bán và nhờ cháu ở chòm xóm, chồng bị liệt nằm 1 chổ.

Mrs. Nguyen Thi Nhung, 75 years old. She has 1 child who lives far away and is very poor. She chops wood to sell at market daily with the help of a neighbor.  Her husband is paralyzed.

 

02. Bà Nguyễn Thị Châu 87 tuổi, ở ấp An Định , xã An Nhơn. Không con, đang ở đậu nhà cháu, cháu cũng nghèo.

Mrs Nguyen Thi Chau, 87 years old, residing at An Dinh village, An Nhon. She has no children and lives with her nephew, who is also very poor.

 

03. Bà Lê Thị Hoàng 64 tuổi, ở ấp 6 xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, có con theo quê chồng ở xa, ở nhà tình thương xây cất xong hàng ngày ai thuê gì làm nấy để kiếm sống.

Mrs, Le Thi Hoang, 64 years old, residing at hamlet 6, An Nhon village, Thanh Phu. She has a daughter who lives too far away. She lives in house of humanity and works as a day laborer.

 

04. Bà Lưu Thị Ba 70 tuổi ở ấp An Định xã An Nhơn, Thạnh Phú, không con cháu hàng ngày đi bán xôi cho bà con ở xóm để sống.

Mrs. Luu Thi Ba, 70 years old, residing at An Dinh hamlet, An Nhon village, Thanh Phu. She has no children and sells sweet rice for a living.

 

05. Bà Trần Thị Quyện 75 tuổi ở ấp 6 xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, không con cháu hàng ngày ai thuê gì làm nấy để kiếm sống.

Mrs. Tran Thi Quyen, 75 years old, residing at hamlet 6, An Nhon village, Thanh Phu. She has no children and works as a day laborer.

 

06. Ông Trương văn Hường 73 tuổi, ở ấp 3 Xã Bình Hòa, H Giồng Trôm, có 2 ông bà, Ông bị bệnh tim lao động không nổi,vợ đi bán vé số, không nhà.

Mr. Truong Van Hung, 73 years old, residing at hamlet 3, Binh Hoa village, Giong Trom. He has heart condition rendering him unable for activity; his wife sells lottery tickets; they are homeless.

 

07. Bà Lê Thị Hương 73 tuổi, ở ấp kinh ngoài, xã Bình Hòa, Giồng Trôm, không con cháu hàng ngày ai thuê gì làm nấy.

Ms. Le Thi Huong, 73 years old, residing at Kinh Ngoai hamlet, Binh Hoa village, Giong Tron. She has no children and works as day laborer.

 

08. Bà Nguyễn Thị Thẩm 72t, ở ấp Tân Nhuận, xã Nhuận phú Tân, H. Mõ Cày Bắc; sống một mình, có con nhưng ở xa rất nghèo.

    Mrs. Nguyen Thi Tham, 72 years old, residing at Tan Thuan hamlet, Nhuan Phu Tan village, Mo Cay Bac. She lives alone; her child lives very far away and is also very poor.

 

09. Bà Phùng Thị Ba 78t, ở ấp Bến Xoài, xã Nhuận Phú Tân, H.Mõ Cày Bắc; sống một mình, hàng ngày nhờ cháu ở xóm cho gạo ăn.

Mrs Phung Thi Ba, 78 years old, residing at Ben Xoai hamlet, Nhuan Phu Tan village, Mo Cay Bac. She lives alone and relies on neighbors for rice.

 

10. Bà Lê thị Vinh 84t, ở ấp Giồng lớn, xã Nhuận Phú Tân, H. Mõ Cày Bắc, sống một mình, không con cháu, xung quanh nhà có vài gốc dừa bán để kiếm sống, cuộc sống rất thiếu thốn.

Mrs. Le Thi Vinh, 84 years old, residing at Giong Lon hamlet, Nhuan Phu Tan village, Mo Cay Bac. She lives alone and picks up coconuts to sell for a living.