2012 - Bicycles Distribution Projects

We have bought and distributed 50 bicycles and 16360 notebooks to 1636 students in 12 schools ranging from kindergarten to junior high.  Each student got 10 notebooks.   Some students got 5-line notebooks due to the requirement of that school.   
Thank you very much, our loyal sponsors, The Baker’s family, the Chu’s family, Hieu Pham, the Cone families, Hong Ha Nguyen/Girald Nail & Skincare Salon, La Jolla, Kim Dien Truong, Hai Thanh Nguyen & Naomi Nguyet Nguyen, Nhu Nguyen, John C. Jr. and Diane Paxin, Andrew Huy Tran, Tran Trinh Thy, Long Tran & Hanh Pham, Mong Diep Le,  Cuc Hood,  Dat Quoc Vo, Nghia Pham, Tanh Nguyen & Linda Pham, Unknown (Apple Valley), Tran Thi Ha Than (Dieu Hanh), Hang Nga Nguyen, Hope Nguyen & Nhon Pham, Hong Duc Pham, Tiffany Thuy Le, Phuong Tran, and My Hanh,
 for making this project possible again.  Your kindness has been greatly appreciated. 
Below is the list of schools that we have distributed the bicycles/notebooks to.  Please click on the links below to see pictures of distributions.

 Bicycles Distribution:
1/   Mỹ An Elementary, Mõ Cày Bắc district,  9 bicycles
2/   Phú Khánh Junior High, Thạnh Phú district ,  10 bicycles
3/   Thạnh Phong A Elementary, Thạnh Phú district, 17 bicycles
4/  Thạnh Phong Junior High, Thạnh Phú district, 14 bicycles

2012 – Phát Xe Đạp cho các em học sinh nghèo

Chúng ta đã mua 50 chiếc xe đạp va 16360 cuốn tập cho 1636 em học trò nghèo từ 12 truờng học từ cấp mẫu giáo tới trường trung cấp.  Mỗi em được 10 cuốn tập .   Có một số em nhận đuợc tập có 5 hàng trong mỗi ô vì nhu cầu của truờng đòi hỏi .   Xin chân thành cám ơn  các bạn
The Baker’s family, the Chu’s family, Hieu Pham, the Cone families, Hong Ha Nguyen/Girald Nail & Skincare Salon, La Jolla, Kim Dien Truong, Hai Thanh Nguyen & Naomi Nguyet Nguyen, Nhu Nguyen, John C. Jr. and Diane Paxin, Andrew Huy Tran, Tran Trinh Thy, Long Tran & Hanh Pham, Mong Diep Le,  Cuc Hood,  Dat Quoc Vo, Nghia Pham, Tanh Nguyen & Linda Pham, Unknown (Apple Valley), Tran Thi Ha Than (Dieu Hanh), Hang Nga Nguyen, Hope Nguyen & Nhon Pham, Hong Duc Pham, Tiffany Thuy Le, Phuong Tran, and My Hanh
đã góp một bàn tay để giúp cho các em học sinh nghèo này lần nửa .   Cầu xin Ơn Trên trả ơn bội hậu cho tấm lòng nhân ái của các bạn .
Đây là danh sách các trường chúng ta đã tặng xe đạp năm nay. Xin các bạn bấm vào tên trường để xem buổi phát xe đạp ở trường đó.
 Phát xe đạp/ Bicycles Distribution:
1/ Trường Cấp 1 Mỹ An, huyện Mõ Cày Bắc,  9 chiếc
2/ Trường Cấp 2 Phú Khánh, huyện Thạnh Phú,  10 chiếc
3/ Trường Cấp 1 Thạnh Phong A, huyện Thạnh Phú, 17 chiếc
4/ Trường Cấp 2 Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, 14 chiếc

Các em học sinh được nhận xe đạp hầu hết tất cả Cha, Mẹ đều không có ruộng đất, không nghề nghiệp. Cuộc sống hàng ngày không ổn định, ai thuê gì làm nấy như : Đào ao – làm cỏ - cuốc khoai – dưa – vác đất … nhưng thu nhập không ổn định ngày có ngày không.