2014 - Notebook Distribution
- sponsored by Đào Hằng Ni

2014 - Phát Tập - bảo trợ bởi em Đào Hằng Ni