2014 - Notebook Distribution
- Thanh Thoi A Elementary

2014 - Phát Tập - Trường Tiểu Học Thành Thới A