2014 - Notebook Distribution
- Thạnh Phong B Elementary

2014 - Phát Tập - Trường Tiểu Học Thạnh Phong B