2014 - Notebook Distribution
- Thanh Phong A Elementary

2014 - Phát Tập - Trường Tiểu Học Thạnh Phong A