2014 - Notebook Distribution
- Thanh Phong Junior High

2014 - Phát Tập - Trường Trung Học Cơ Sở Thạnh Phong