2014 - Notebook Distribution
- Thạnh Hải Elementary

2014 - Phát Tập - Trường Tiểu Học Thạnh Hải