2014 - Notebook Distribution
- Thanh Phu Kindergarten

2014 - Phát Tập - Trường Mẫu Giáo Thị Trấn Thạnh Phú