2014 - Notebook Distribution
- Hoa Loi Elementary

2014 - Phát Tập - Trường Tiểu Học Hòa Lợi