2014 - Notebook Distribution
- Giao Thanh Elementary

2014 - Phát Tập - Trường Tiểu Học Giao Thạnh