2014 - Notebook Distribution
- Dai Dien Junior High

2014 - Phát Tập - Trường Trung Học Cơ Sở Đại Điền