2014 - Notebook Distribution
- Binh Thanh Junior High

2014 - Phát Tập - Trường Trung Học Cơ Sở Bình thạnh