2014 - Notebook Distribution
- An Dien Junior High

2014 - Phát Tập - Trường Trung Học Cơ Sở An Điền