2014 - Notebook Distribution
- An Dien Elementary

2014 - Phát Tập - Trường Tiểu Học An Điền