2013 - Distributing Notebooks to the Needy Students

We have just completed the program for bicycle and notebook distributiọn  This year, we have distributed bicycles for 50 well deserved students.  Each student was chosen from the poverty registry of 6 schools from 3 districts, MoCay Bac, Thanh Phu, and BaTrị  We have distributed 17,440 notebooks for 1,774 students.  Each student received 10 notebooks, enough for 1 schoolyear's worth.  Each student was chosen from a register of poverty stricken families from each of 15 schools, ranging from kindergarten to ninth grade in Ben Tre county.

In the Bicycle Project section, we have posted pictures of each student's home environment as well as pictures of the students at their schools when they received their bicycle.  Moreover, we have also included  information about their family background.

Note: on our trip to Thanh Ngai 1 elementary, the roadway was flooded and we could not reach the school.  We had to re-schedule the distribution to Thanh Ngai 2 elementary.  So both Thanh Ngai 1 and Thanh Ngai 2 students got their
notebooks at Thanh Ngai 2 elementary.

Many thanks to our dear friends, Đạt Võ, Lâm Thuần Hương, Thu Vân Trần, John C. Paxin Jr. & Patricia D. Paxin, Hồng Anh Ly, Cuc Hood, Que  Phuong Bui, Tran Trinh Thy, Mong Diep Le, The Chu's family, The Baker's family,  Cô Phương, PTN, Quỹ Từ Thiện của bà Lê Thị Thao, Tiffany Le, Henry Pham, Linda and Tanh Nguyen for funding these projects this year.   We are very grateful for your help to keep these project going.  And special thanks to Ms. Phuong Thu, Ms. Kim Phuong, Ngoc Tram and Quoc Hung for translating the family background of 50 students receiving bicycles and Nghia Pham for translating this writeup.
Please click on the link below to view the pictures of the notebooks distribution:
 
1/ Hòa Lợi  Junior High, 1100 notebooks
2/ Quới Điền  Junior High, 1200 notebooks
3/ Thới Thạnh Junior High,  1200 notebooks
4/ Tân Phong Elementary,  1300 notebooks
5/ Tân Phong Junior High, 1200 notebooks
6/  An Điền Elementary,  1400 notebooks
7/  An Thuận  Elementary, 1500 notebooks
8/  Bình Thạnh Elementary, 1300 notebooks
9/   Mỹ Hưng  Junior High, 1400 notebooks
10/ Thạnh Phong Kindergarten 640 notebooks
11/  Bảo Thuận Elementary ( in Ba Tri district) 1600 notebooks
12/  Nhuận Phú Tân 2  Elementary, 1200 notebooks
13/ Thạnh Ngãi 2  Elementary,   900 notebooks
14/ Thạnh Ngãi 1  Elementary, 900 notebooks
15/ Tân Thanh Tây Kidergarten,  600 notebooks


2013 - Phát Tập  Cho Các Em Học Sinh Nghèo

Chúng ta vừa thực hiện xong chương trình phát tập và xe đạp.

Năm nay chúng ta đã phát ra 50 chiếc xe đạp cho 50 em và và 17,440 quyển tập cho 1774 em.  Mỗi em 10 cuốn đủ học cho 1 năm). Các em đuợc chọn từ sổ hộ nghèo của 15 truờng từ cấp mẫu giáo tới trung học đệ nhất cấp (lớp 9) trong tỉnh Bến Tre.  Các em nhận xe đạp đuợc chọn từ sổ hộ nghèo của 6 trường từ 3 quận Mõ Cày Bắc, Thạnh Phú và Ba Tri.

Trong phần phát xe đạp, chúng ta có post hình đã chụp các em tại nhà khi chúng ta đi xem hòan cảnh sống của các em, và hình chụp tại trường khi các em nhận xe đạp.  Ngòai ra chúng ta cũng có trình bày sơ lược về gia cảnh của các em.

Trong quá trình đi phát năm nay, lúc tới trường Thạnh Ngải 1 vì đường xá bị lầy lụt xe không vào được, nên chúng ta đã gọi các em đến trường Thạnh Ngải 2 và phát luôn tại đó.

Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn Đạt Võ, Lâm Thuần Hương, Thu Vân Trần, John C. Paxin Jr. & Patricia D. Paxin, Hồng Anh Ly, Cuc Hood, Que  Phuong Bui, Tran Trinh Thy, Mong Diep Le, The Chu's family, The Baker's family,  Cô Phương, PTN, Quỹ Từ Thiện của bà Lê Thị Thao, Tiffany Le, Henry Pham, Linda and Tanh Nguyen đã bảo trợ để chương trình phát tập và xe đạp được thực hiện năm nay.  Và xin đặc biệt gởi lời cảm ơn đến cô Phương Thu, Kim Phượng, bạn Ngọc Trâm, bạn Quốc Hưng đã giúp thông dịch gia cảnh của 50 em nhận xe đạp và bạn Nghĩa Phạm đã dịch dùm bài viết này .

Mời các bạn bấm vào các link dưới đây để xem hình phát Tập:
1/Trường cấp 2 Hòa Lợi 1100 quyển
2/ Trường cấp 2 Quới Điền 1200 quyển
3/ Trường cấp 2 Thới Thạnh 1200 quyển
4/ Trường cấp 1 Tân Phong 1300 quyển
5/ Trường cấp 2 Tân Phong 1200 quyển
6/Trường cấp 1 An Điền 1400 quyển
7/Trường cấp 1 An Thuận 1500 quyển
8/Trường cấp 1 Bình Thạnh 1300 quyển
9/ Trường cấp 2 Mỹ Hưng 1400 quyển
10/ Trường Mẩu Giáo Thạnh Phong 640 quyển
11/Trường cấp 1 Bảo Thuận( huyện Ba Tri) 1600 quyển
12/Trường cấp 1 Nhuận Phú Tân 2  1200 quyển
13/Trường cấp 1 Thạnh Ngãi 2    900 quyển
14/ Trường cấp 1 Thạnh Ngãi 1 900 quyển
15/ Trường Mẫu Giáo Tân Thanh Tây 600 quyển