2022 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses needing sponsors, being built and completed.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà cần bảo trợ, nhà đang xây và nhà xây xong.

Houses needing sponsors - Nhà cần bảo trợ
Family -Gia đình Date Applied - Ngày xin
   

Houses being built - Nhà đang xây
Family -Gia đình Sponsor -Người bảo trợ
 
 

Completed Houses - Nhà xây xong
  Family- Gia đình Sponsor - Người bảo trợ
11
Lê Văn Sơn The Baker and the Chu/Tran family
10
Trần Văn Nhàn The Baker and the Chu/Tran family
9
Huỳnh Văn Tráng Gia đình ông Nguyền Văn Bảy và bà Hồng Thị Nhơn
8
Nguyễn Minh Phụng The Baker and the Chu/Tran family
7
Đặng Thị Châu The Baker and the Chu/Tran family
6
Bùi Văn Cường The Baker and the Chu/Tran family
5
Đặng Quốc Tế Gia đình ông Nguyền Văn Bảy và bà Hồng Thị Nhơn
4
Lê Văn Bảo James V Gray, MD
3
Phan Văn Hay Cheyann Brewer
2
Ngô Văn Bồng Gia đình ông Nguyền Văn Bảy và bà Hồng Thị Nhơn
1
Lê Văn Phát Việt Kiểu Mỹ Ẩn Danh
 

 

House Could Not Be Built - Nhà không xây được
Family -Gia đình Reason