House being built - Nhà đang xây

House completed - Nhà xây xong