2010 Housing Project - Lê văn Vui

Sponsored by Mission Road Pharmacy, Los Angeles, California

Mr Le Van Vui, 35 years old, currently residing in Hamlet 8, Thanh Hai commune (Con Bung). He works as a day laborer. Everyday he digs for snails and shrimps in the river to make a living. He does not own any land and has a very difficult life.

2010 - Xây nhà - Lê văn Vui

Bảo trợ bởi Mission Road Pharmacy

Gia đình ông Lê văn Vui 35 tuổi.  Hiện cư ngụ tại  Ấp 8,  xã Thạnh Hải (Cồn Bững). Nghề nghiệp ai mướn gì làm nấy, hằng ngày đi bắt ốc,  mò tôm ở dưới sông để sinh sống.   Nhà không ruộng đất, rất khó khăn.

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

House being built -Nhà đang xây

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

House completed - Nhà xây xong

Le Van Vui

 

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui

Le Van Vui