2010 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 2

2010 - Food Assistance for the Elderly Project - Second distribution


01.Bà Trương thị Hồng, 86 tuổi; ở 73 ấp Tân Bắc, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.
Ở cùng người cháu và con hằng ngày đi làm thuê kiếm tiền về nuôi bà. Nhà ở đậu mái hiên của người chòm xóm.

Mrs. Truong thi Hong: 86 years old; living with her nephew and child who works as a day laborer to support her.
However, they don’t earn enough. They are living in the open porch of a neighbor’s home.

02. Bà Nguyễn thị Hai, 85 tuổi; ở ấp Tân Bắc, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.
Có 1 người con trai 56 tuổi bị bệnh tai biến, bị liệt nhẹ 1 bên người; hằng ngày nhờ bà con chòm xóm cho gạo để sống.

Mrs. Nguyen thi Hai: 85 years old; cares for a 56 year-old son who suffers from a stroke and is paralyzed on 1 side.
Requires rice donations from the other villagers in order to survive.

03. Bà Trần thị Liên 65 tuổi, ở ấp Tân Nam, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.
Bị tai biến liệt 1 bên người; không con cháu, ruộng đất.

Mrs. Tran thi Lien: 65 year old; is paralyzed on 1 side; has no children, no land.

04. Bà Lương thị Bé, 67 tuổi, ở ấp Tân Tây, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.
Chồng 80 tuổi, không con; đang đi làm thuê, không có nhà; bà bị tay biến liệt nhẹ nửa bên người.

Mrs. Luong thi Be: 67 years old; has 1 sided paralysis; has 80 year-old husband to care for; has no children. Homeless.05. Bà Nguyễn thị Xê, 71 tuổi; ở ấp Tân Tây, xã Tân Phú, huyện Châu Thành.
Không con cháu, ở một mình; nhà đang ở đậu của người chòm xóm.

Mrs. Nguyen thi Xe: 71 years old; has no children, living as a servant in her neighbor’s home.

06. Huỳnh văn Tâm, 67 tuổi; ở ấp Nhơn Phú, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách.
Ở một mình, bị tai biến nhẹ, liệt nửa bên người.

Mr. Huynh van Tam: 67 years old; lives alone, has 1 sided paralysis.


07. Nguyễn văn Lượng, 60 tuổi; ở ấp Nhơn Phú, xã Hoà Nghĩa, huyện Châu Thành.
Bị liệt 2 chân và 1 tay, không con, vợ đi bán vé sô; ở nhà tình thương mới cất.

Mr. Nguyen van Luong: 60 years old, paralyzed both legs and 1 arm; has no children, his wife sells lottery tickets for survival.
Living in the House of Humanity.

08. Ông Huỳnh văn Tư, 65 tuổi; ở ấp Nhơn Phú, xã Hoà Nghĩa, huyện Châu Thành.
Cả hai vợ chồng đều bị tật ở chân, có 1 con bị bại não đi không được.

Mr. Huynh van Tu: 65 years old; both husband and wife are crippled, has 1 child who cannot walk due to brain damage.09. Ông Phạm văn Bé, 70 tuổi; ở ấp Long Hiệp, xã Hoà Nghĩa, huyện Châu Thành.
Vợ chết, có một con bị bại liệt; ông Bé bị tai biến liệt nửa bên người.

Mr. Pham van Be: 70 years old; widower with 1 child who is paralyzed; himself suffers from 1 sided paralysis.10. Bà Võ thị Anh, 79 tuổi; ở ấp Hoà Thạnh, xã Hoà Nghĩa, huyện Châu Thành.
Không con cháu, hàng ngày đi lượm ve chai về bán để kiếm sống.

Mrs. Vo thi Anh: 79 years old; has no children; ekes out a living by collecting empty bottles for sale.